UREDBE O GOBAH IN VOŽNJI V NARAVI

ORDERS ABOUT MUSHROOMS AND DRIVING IN THE NATUREVsebina / Contents:

Izvlečki iz uredbe o varstvu samoniklih gliv / Extraction about protection of fungi in Slovenia

Izvlečki iz uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju / Extraction about ban against driving in the natural environment

Uradni list RS, št. 57/98 - Uredba o varstvu samoniklih gliv / Only in Slovenian language.

Zavarovane glive Slovenije / Slovenian protect mushrooms

Uradni list RS, št. 16/95 - Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju / Only in Slovenian language.

Uradni list RS, št. 28/95 - Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju / Only in Slovenian language.

Stare (preklicane) uredbe o varstvu samoniklih gliv: Uradni list RS, št. 38/94, št. 44/95 in št. 30/96 / Only in Slovenian language.
SLO: Pravila za nabiranje gob v Sloveniji

Glive so izrednega pomena za stabilnost in odpornost gozdnih ekosistemov. Poleg bakterij so glive najpomembnejše razgrajevalke organskih snovi, pri čemer se sproščajo hranilne snovi za druge organizme. Posebno pomembno vlogo za vitalnost, bioekološko stabilnost in odpornost drevesnih vrst in gozda kot celote imajo mikorizne glive, ki živijo v sožitju z višjimi rastlinami. Zaradi ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnotežaj ter zaradi vedno večjega zanimanja za nabiranje gob smo v Sloveniji sprejeli Uredbo o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98), ki določa:
- na celotnem območju Slovenije je prepovedano nabiranje gob, ki so navedene v priloženem seznamu;
- v osrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih rezervatih je prepovedano nabirati vse vrste gob;
- prepovedano je namerno uničevanje gob in podgobja;
- posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva (2) kilograma gob;
- pri nabiranju gob je prepovedana uporaba vseh priprav, ki lahko poškodujejo rastišče ali podgobje;
- dovoljeno je nabiranje gob, ki imajo razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče določiti vrsto;
- nabrane gobe je treba grobo očistiti že na rastišču, prenašati pa jih je dovoljeno le v trdni in zračni embalaži;
- posameznik lahko v enem dnevu proda tisto količino gob, ki jih lahko nabere sam in člani njegovega gospodinjstva (to je število članov gospodinjstva krat 2 kg);
- iznos svežih gob preko državne meje je prepovedan;
- iznos gobjih izdelkov preko državne meje je dovoljen le na podlagi računa;
- kršenje teh določb je kaznivo in minimalna kazen za fizične osebe zanaša 50.000 tolarjev za pravne osebe pa 500.000 tolarjev.
Nadzor nad izvajanjem uredbe izvajajo: gozdarska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja, pooblaščena nadzorna služba za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti,
tržna inšpekcija, carinski organi in policija.ENG: Regulations to picking mushrooms in the Republic of Slovenia

Definitions:
- picking mushrooms from added list is not allowed
- in central teritories of national and regional parks, and in natural and forest reserves is prohibited picking all sort of mushrooms.
- destroying of mushrooms and mycellium is guilty
- one person can pick two (2) kilogram of mushrooms per day
- mushrooms is necessity to clean in the forest
- the basket is only allowed thing for carry of mushrooms
- forbidden is picking very young mushooms
- carry fresh mushrooms out of Slovenia is not allowed
- carry preparing mushrooms out of Slovenia is allowed with bill
The enforcement of the above stated regulations shall be ensured by the police, customs-officers, authorised inspectors and wardens. Violations of the regulation shall be penalised by fines of at least SIT 50.000 for minor infringements and at least SIT 500.000 for major violations.SLO: V Sloveniji velja prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju

V Republiki Sloveniji velja od 1. aprila 1995 predpis, ki prepoveduje vožnjo z vozili na motorni pogon in kolesi v naravnem okolju (Uradni list RS, 16/95 in 28/95). Tako so vožnja, ustavljanje, parkiranje in organiziranje vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi prepovedani na vseh površinah zunaj naselij in zunaj vseh vrst cest ter zunaj kolovozov in poljskih poti. Prepoved velja tudi za gozdne in planinske poti.
Parkiranje in ustavljanje v naravnem okolju sta dovoljeni le v pasu pet metrov izven vozišča, če je to v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnnik zemljišča.
Prepovedano je tudi organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne, kros, športne, tekmovalne in reklamne vožnje na gozdnih in makadamskih cestah v gozdnem prostoru ter na cestah v naravnih in gozdnih rezervatih, narodnih, regijskih in krajinskih parkih, vodnih rezervatih, varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Takšna prepoved pa ne velja za kolesa.
Izvajanje predpisa nadzirajo policija, pooblaščeni inšpektorji ter nadzorniki. Za nespoštovanje tega predpisa so določene denarne kazni najmanj 5.000 za manjše prekrške in najmanj 500.000 tolarjev za večje prekrške.

Za ostale informacije kličite Upravo RS za varstvo narave, tel.: 061 1784 000ENG: A ban against driving in the natural environment in the Republic of Slovenia

In the Republic of Slovenia a regulation, prohibiting the driving of motor vehicles and the riding of bicycles in the natural environment, has been in force since 1st April 1995 (The Official Gazette of the Republic of Slovenia, 16/95 and 28/95). The regulation prohibits any driving, stopping, parking and organising of motor or bicycle racing on all areas outside settlements and off any kind of roads, tracks and paths. The ban also applies to forest and mountain paths.
Parking and stopping in the natural environment is allowed only on the belt of five meters alongside the carriageway, providing that it complies with the road traffic safety regulations and that the land owner has no objections to it.
The regulation also governs the organisation of rides with motor vehicles or their use for testing, cross-country races, sports, competitive and advertising purposes on forest and macadam roads in forest areas or on the roads in natural and forest reserves, national, regional and lanscape parks, water reserves, protection forests and forests designated for special purposes.
This prohibition does not apply to bicycles.
The enforcement of the above stated regulation shall be ensured by the police, authorised inspectors and wardens. Violations of the regulation shall be penalised by fines of at least SIT 5.000 for minor infringements and at least SIT 500.000 for major violations.

For other information call Uprava RS za varstvo narave, tel.: +386 611 784 000Uradni list RS, št. 57/98 (14.8.1998 str. 4246)

2689.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o varstvu samoniklih gliv

1. člen

Ta uredba ureja varstvo samoniklih gliv in z njim povezana pravila ravnanja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja.
Samonikla gliva po tej uredbi je vsaka v naravi rastoča negojena gliva, sestavljena iz podgobja oziroma micelija in gobe oziroma trosnjaka.

2. člen

Na območju Republike Slovenije je prepovedano namerno uničevanje gob in podgobja ter nabiranje podgobja vseh vrst samoniklih gliv.
Poleg prepovedi iz prejšnjega odstavka je na območju Republike Slovenije prepovedano tudi nabiranje ali namerno uničevanje gob redkih ali ogroženih samoniklih gliv iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen

V osrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih rezervatih je prepovedano nabiranje ali namerno uničevanje gob vseh vrst samoniklih gliv.

4. člen

Ne glede na določbe 2. in 3. člena lahko minister, pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim za gozdarstvo, v primerih, ko gre za raziskovalne in izobraževalne namene, izjemoma dovoli nabiranje podgobja in gob znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam s sedežem v Republiki Sloveniji ter Zvezi gobarskih društev Slovenije.
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, poleg podatkov o prosilcu, vsebuje:
1. opis raziskovalne ali izobraževalne naloge, za katero prosilec rabi samonikle glive,
2. območje, na katerem namerava prosilec nabirati samonikle glive,
3. čas, v katerem namerava prosilec nabirati samonikle glive,
4. vrsto in količino samoniklih gliv, ki jih namerava prosilec nabirati.
Z dovoljenjem iz prvega odstavka se zaradi varstva samoniklih gliv lahko določi tudi drugo območje, čas ali količino samoniklih gliv, kot je navedena v vlogi.

5. člen

Posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva kilograma gob, skladno z določbami te uredbe.
Poleg količine iz prejšnjega odstavka je dovoljeno nabrati tudi gobo, ki je težja od dveh kilogramov.

6. člen

Kdor nabira gobe, mora spoštovati naslednja pravila:
1. goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
2. prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškodujejo rastišče ali podgobje,
3. gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
4. gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži.

7. člen

Posameznik lahko proda le tisto količino gob, ki jo lahko nabere sam ali skupaj z družinskimi člani, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu.
Posameznik lahko proda gobe tudi na mestih, določenih za prodajo živil, skladno s predpisi.

8. člen

Odkupovalec po tej uredbi je fizična ali pravna oseba, ki se z odkupovanjem gob ukvarja v okviru svoje registrirane dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odkupovalec).
Odkupovalec mora voditi evidenco o odkupljenih gobah, ki vsebuje vrsto in količino odkupljenih gob ter kraj in datum odkupa.
Odkupovalec mora do 31. decembra tekočega leta predložiti Ministrstvu za okolje in prostor letni zbirnik iz evidence, ki mora zajemati vrsto, količino in kraj odkupa gob po mesecih ter podpis in žig odkupovalca.

9. člen

Iz carinskega območja Republike Slovenije je prepovedan iznos svežih ali predelanih gob.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko iznesejo predelane gobe, ki so bile kupljene na carinskem območju Republike SLovenije, kar se dokazuje z računom trgovca.
Ne glede na določbo prvega odstavka lahko imetnik prepustnice s kmetijskim vložkom dnevno iznese iz carinskega območja Republike Slovenije največ dva kilograma svežih gob.

10. člen

Izvoz svežih ali predelanih gob je dovoljen ob pogojih, določenih s to uredbo.
Ob izvozu gob iz prejšnjega odstavka mora izvoznik, poleg druge predpisane dokumentacije, carinskemu organu predložiti tudi pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: izjava).
Izjavo mora predložiti tudi izvoznik, ki je hkrati tudi odkupovalec.
Izjava mora biti v dvojniku in vsebovati zaporedno številko, ime in priimek oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime in priimek oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave in podpis ter žig odkupovalca.
Carinski organ pošlje izjavo iz prejšnjega odstavka tržni inšpekciji še isti dan, ko je odobren carinski postopek za izvoz blaga.

11. člen

Tranzit svežih ali predelanih gob preko carinskega območja Republike Slovenije je dovoljen samo ob predložitvi potrdila, ki ga na zahtevo izvajalca tranzita izda carinski organ ob vstopu na carinsko območje Republike Slovenije.

12. člen

Nadzor nad izvajanjem prepovedi, omejevanjem in pravili nabiranja gob opravljajo gozdarska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja in pooblaščena nadzorna služba za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.
Nadzor nad trgovanjem z gobami opravlja tržna inšpekcija.
Nadzor nad izvozom in iznosom gob iz carinskega območja Republike Slovenije opravljajo carinski organi in policija.

13. člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- če ravna v nasprotju z 8. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

14. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju z 2., 3., 6. ali 7. členom;
2. če ravna v nasprotju s 4. ali 5. členom.
Pristojni inšpektor, pooblaščeni nadzornik, carinik ali policist lahko takoj na kraju samem izreče kazen zaradi prekrška in izterja denarno kazen v višini 50.000 tolarjev ali izda plačilni nalog posamezniku:
1. če ravna v nasprotju z 2. členom;
2. če ravna v nasprotju s 3. členom;
3. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena;
4. če ravna v nasprotju s 6. členom.

15. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94, št. 44/95 in št. 30/96).

16. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-02/98-1

Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Janez Drnovšek l.r.PRILOGA 1:
ZAVAROVANE GLIVE SLOVENIJE / SLOVENIAN PROTECT MUSHROOMS

1 Amaníta caesárea (Scop.: Fr.) Pers. knežja mušnica, karželj
2 Amaníta ovoídea (Bull.: Fr.) Link jajčasta mušnica, bela žrdana
3 Amaníta strobilifórmis (Paul.) Bertillon velikoluska mušnica
4 Artómyces pyxidátus (Pers.: Fr.) Jül. cvetoča grmulja
5 Boletínus cávipes (Klotzsch: Fr.) Kalchbr. votlobetni gobanček
6 Boletópsis leucomeláena (Pers.: Fr.) Fay. črni gobanovec
7 Bolétus dupáinii Boud. dupainov goban
8 Bolétus frágrans Vitt. dišeči goban
9 Bolétus impolítus Fr. preprosti goban
10 Bolétus junquílleus (Quél.) Boud. žolti goban
11 Bolétus régius Krbh. kraljevi goban
12 Bolétus torósus Fr. težki goban
13 Calóscypha fúlgens (Pers.: Fr.) Boud. žareča kupica
14 Cantharéllus cibárius var. amethýsteus Quél. navadna lisička, luskati različek
15 Cantharéllus lutéscens Pers.: Fr. žolta lisička
16 Catathélasma imperiále (Fr.-> Quél.) Sing. kolobarna dvovenčnica
17 Chroogómphus helvéticus (Sing.) Mos. švicarski polžar
18 Cláthrus rúber Pers.: Pers. navadna mrežnica
19 Clitócybe alexándrii (Gill.) Gill. zelenikasta livka
20 Clitócybe máxima (Fr.: Fr.) Kumm. velika livka
21 Cóprinus picáceus (Bull.: Fr.) Gray pisana tintnica
22 Díscina parma Breit. & M. Geest. * ščitasta medaljonka
23 Faerbéria carbonária (A. & S.) Pouz. pogoriščni letvičar
24 Fistulína hepática (Schff.: Fr.) With. jetrasta cevača
25 Flocculária luteóvirens (A. & S.: Fr.) Gill. rumeneča venčnica
26 Gomphídius róseus (Ness.: Fr.) Gill. rožnati slinar
27 Gómphus clavátus (Pers.: Fr.) Gray čokata žilolistka
28 Gýrodon lívidus (Bull.: Fr.) Karst. navadni jelšar
29 Gyrómitra esculénta (Pers.: Fr.) Fr. pomladanski hrček
30 Gyróporus castáneus (Bull.: Fr.) Quél. rjavi bledotrosnik
31 Gyróporus cyanéscens (Bull.: Fr.) Quél. modreči bledotrosnik
32 Herícium Pers.: S.F.Gray (species) vse vrste bradovcev
33 Hygrophorópsis ruféscens (Quél.) Sing. dišeči lisičkovec
34 Hygróphorus camarophýllus (A. & S.: Fr.) Fr. švedska polževka
35 Hygróphorus capreolárius (Kalchbr.) Sacc. vinska polževka
36 Hygróphorus speciósus Peck lepa polževka
37 Lactárius lilacínus (Lasch: Fr.) Fr. lilasta mlečnica
38 Langermánnia gigántea (Batsch.: Pers.) Rostk. orjaški plešivec
39 Laricifómes officinális (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz. lekarniška macesnovka
40 Leccínum crocipódium (Let.) Watl. žlahtni ded
41 Leccínum hólopus (Rostk.) Watl. beli ded
42 Leccínum thalássinum Pil. & Derm. zelenomodri ded **
43 Leucopaxíllus macrorhízus (Lasch) Sacconi & Lazz. glavata velepodvihanka
44 Leucopaxíllus trícolor (Peck) Kühn. tribarvna velepodvihanka
45 Limacélla guttáta (Pers.: Fr.) K. & M. pokapana spolzenka
46 Lycopérdon mammifórme Pers.: Pers. zastrta prašnica
47 Mutínus canínus (Huds.: Pers.) Fr. pasji klinček
48 Neogyrómitra gígas (Krbh.) Imai orjaški hrčak
49 Phaeolepióta áurea (Matt.: Fr.) Mre. bleščava luskarica
50 Phyllóporus rhodoxánthus (Schw.) Bres. rdeči prekatnik
51 Porphyréllus porphyrósporus (Fr.) Gilb. navadni porfirnik
52 Pulverobolétus Murrill (species) vse vrste privihancev
53 Rhodótus palmátus (Bull.: Fr.) Mre. brazdasti klobučar
54 Rugosómyces cárneus (Bull.: Fr.) Bon mesnobarvni lepoglavec
55 Rússula rhodópoda Zv. rdečebetna golobica
56 Rússula seperína Dup. istrska golobica
57 Sárcodon joeídes (Pass.) Bat. nenavadni ježevec
58 Sparássis brévipes Krbh. hrastov glivec
59 Sparássis nemécii Pil. & Ves. jelkin glivec
60 Strobilómyces strobiláceus (Scop.: Fr.) Bk. črni kuštravec
61 Suíllus flávidus (Fr.: Fr.) Presl rumena lupljivka
62 Suíllus tridentínus (Bres.) Sing. tridentinska lupljivka
63 Tricholóma ápium J. Schff. začimbena kolobarnica
64 Tricholóma caligátum (Viv.) Rick. krokodilja kolobarnica
65 Tricholóma colóssus (Fr.) Quél. orjaška kolobarnica
66 Tricholóma focále (Fr.) Rick. ovratniška kolobarnica
67 Tricholóma goniospérmum Bres. križnotrosna kolobarnica
68 Túber Micheli ex Wiggers: Fr. (species) vse vrste gomoljik
* Díscina parma Breit. & M. Geest. - ščitasta medaljonka = Gyrómitra párma (Breit. & Maas G.) Harm - ščitasti hrček
** zelenomodri ded = modrinasti dedUradni list RS, št. 16/95 (17.3.1995 naslovna stran)

800.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

1. člen

Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi.
Naravno okolje iz prejšnjega odstavka so vsa območja zunaj ureditvenih območij mest, vasi in drugih naselij, infrastrukturnih objektov republiškega ali lokalnega pomena in rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, ki so določena v skladu s predpisi o urejanju prostora, in zunaj nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.

2. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon in koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.

3. člen

Prepoved iz 1. člena te uredbe ne velja za:
1. službene vožnje pri opravljanju lovske in ribiške čuvajske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, vojske, policije ter gasilcev,
2. gospodarjenje z gozdovi,
3. opravljanje kmetijskih del,
4. opravljanje geodetskih del,
5. opravljanje geoloških del,
6. urejanje vodotokov in hudourniških območij,
7. vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
8. pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč,
9. pripravo in vzdrževanje vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini.

4. člen

Na gozdnih cestah in cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

5. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji za varstvo okolja in policija, na gozdnih in kmetijskih površinah tudi inšpektorji za gozdarstvo in kmetijstvo in zavarovanih območjih tudi pooblaščeni nadzorniki za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.

6. člen

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon ali s kolesi v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.
2. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

7. člen (Spremenjen z Uradnim listom RS, št. 28/95)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
2. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprostju z 2. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki vozi, ustavlja ali parkira kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.

8. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 220-11/94-2/3-8
Ljubljana, dne 9. marca 1995.

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Janez Drnovšek l.r.Uradni list RS, št. 28/95 (26.5.1995 str. 2007)

1294.

Na podlagi 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

1. člen

7. člen uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95)se spremeni tako, da se glasi:
'Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
2. ustavlja ali parkira kolo v nasprotju z 2. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
2. ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. členom te uredbe;
3. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Pooblaščene osebe iz 5. člena te uredbe izterjajo denarno kazen za prekrške, določene v prejšnjih dveh odstavkih.'

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 220-11/94-2/4-8
Ljubljana, dne 18. maja 1995.

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Janez Drnovšek l.r.Uradni list RS, št. 38/94 (30.6.1994 str. 2487)

1541.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o zavarovanju samoniklih gliv (Prenehala veljati z Uradnim listom RS, št. 57/98)

1. člen

Ta uredba ureja varstvo samoniklih gliv zaradi ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnotežja. Samonikle glive so vse vrste v naravi rastočih negojenih gliv, sestavljenih iz podgobja (micelija) in gob (trosnjakov).

2. člen

Prepovedano je nabiranje podgobij vseh vrst gliv.
Na celotnem območju Republike Slovenije je prepovedano nabiranje naslednjih gob:
(Glej tudi novi - veljavni seznam zavarovanih gob)
1. Amaníta caesárea (Scop.: Fr.) Pers. - karželj
2. Amaníta ovoídea (Bull.: Fr.) Link - bela žrdana
3. Amaníta strobilifórmis (Vitt.) Bertillon - velikoluska mušnica
4. Artómyces pyxidátus (Pers.: Fr.) Juelich - cvetoča grmulja
5. Boletínus cávipes (Opat.) Kalchbr. - votlonogi gobanček
6. Boletópsis subsquamosa (L.: Fr.) Kotl. & Pouz. - črni gobanovec
7. Bolétus dupáini Boud. - dupainov goban
8. Bolétus frágrans Vitt. - dišeči goban
9. Bolétus impolítus Fr. - preprosti goban
10. Bolétus junquílleus (Quél.) Boud. - žolti goban
11. Bolétus régius Krbh. - kraljevi goban
12. Bolétus torósus Fr. - težki goban
13. Calocybe cárnea (Bull.: Fr.) Donk. - rožnata lepoglavka
14. Calóscypha fúlgens (Pers.: Fr.) Boud. - žareča kupica
15. Cantharéllus cibárius var. amethýsteus Quél. - navadna lisička - luskati različek
16. Catathélasma imperiále (Fr.) Sing. - kolobarna dvovenčnica
17. Chroogómphus helvéticus (Sing.) Mos. - švicarski polžar
18. Cláthrus rúber (Pers.) Pers. - navadna mrežnica
19. Clitócybe alexándrii (Gill.) Konr. - zelenikasta livka
20. Clitócybe máxima (Gaertn. & Meyer ex A. & S.) Kumm. - velika livka
21. Cóprinus picáceus (Bull.: Fr.) S.F. Gray - pisana tintnica
22. Craterellus lutéscens (Pers.: Fr.) Fr. - žolta trobenta
23. Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Juelich - hrastova zraščenka
24. Díscina parma Breit. & M.Geest. - ščitasta medaljonka
25. Fistulína hepática (Sch.: Fr.) Fr. - jetrasta cevača
26. Flocculária straminea (Kumm.) Pouz. - rumeneča venčnica
27. Geopetallum carbonárium (A. & S.: Fr.) Pat. - pogoriščni letvičar
28. Gomphídius róseus (L.) Fr. - rožnati slinar
29. Gýrodon lívidus (Bull.: Fr.) P.Karst. - navadni jelšar
30. Gyrómitra esculénta (Pers.) Fr. - pomladanski hrček
31. Gyrómitra gígas (Krbh.) Cooke - orjaški hrček
32. Gyróporus castáneus (Bull.: Fr.) Quél. - rjavi bledotrosnik
33. Gyróporus cyanéscens (Bull.: Fr.) Quél. - modreči bledotrosnik
34. Herícium species - vse vrste bradovcev
35. Hygrophorópsis morgani (Peck) Bigelow. - dišeči lisičkovec
36. Hygróphorus camarophýllus (A. & S.: Fr.) Dum.,Gr. & Maire - švedska polževka
37. Hygróphorus capreolárius Kalchbr. - vinska polževka
38. Hygróphorus speciósus Peck - lepa polževka
39. Lactárius lilacínus (Lasch: Fr.) Fr. - lilasta mlečnica
40. Langermánnia gigántea (Batsch.: Pers.) Rostk. - orjaški plešivec
41. Laricifómes officinális (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz. - lekarniška macesnovka
42. Leccínum crocipódium (Let.) Watl. - žlahtni ded
43. Leccínum hólopus (Rostk.) Watl. - beli ded
44. Leccínum thalássinum Pil. & Derm. - zelenomodri ded
45. Leucopaxíllus macrocephallus (Lasch) Sacc. & Lazz. - glavata velepodvihanka
46. Leucopaxíllus trícolor (Peck.) Kuehn. - tribarvna velepodvihanka
47. Limacélla guttáta (Hoffm..: Fr.) K. & M. - pokapana spolzenka
48. Lycopérdon mammaefórme Pers.: Pers. - zastrta prašnica
49. Mutínus canínus (Huds.: Pers.) Fr. - pasji klinček
50. Nevrophyllum clavátum (Fr.) Pat. - čokata žilolistka
51. Phaeolepióta áurea (Matt.: Fr.) Mre. - bleščava luskarica
52. Phyllóporus rhodoxánthus (Schw.: Fr.) Bres. - rdeči prekatnik
53. Porphyréllus porphyrósporus (Fr.) Gill. - navadni porfirnik
54. Porphyréllus pseudoscaber (Secr.) Sing. - smrekov porfirnik
55. Pulverobolétus species - vse vrste privihancev
56. Rhodótus palmátus (Bull.: Fr.) Mre. - brazdasti klobučar
57. Rússula rhodópoda Zv. - rdečebetna golobica
58. Rússula seperína Dup. - istrska golobica
59. Sárcodon joeídes (Pass.) Pat. - nenavadni ježevec
60. Sparássis laminosa Fr. - hrastov glivec
61. Sparássis nemécii Pil. & Veselsky - nemecev glivec
62. Strobilómyces strobiláceus (Scop.: Fr.) Berk. - črni kuštravec
63. Suíllus flávidus (Fr.: Fr.) Besl. - rumena lupljivka
64. Suíllus tridentínus (Bres.) Sing. - tridentinska lupljivka
65. Tricholóma goniospérmum Bres. - križnotrosna kolobarnica
66. Tricholóma ápium Schaeff. - začimbena kolobarnica
67. Tricholóma caligátum (Viv.) Ri. - krokodilja kolobarnica
68. Tricholóma colóssus (Fr.) Quél. - orjaška kolobarnica
69. Tricholóma focále (Fr.) Ricken - ovratniška kolobarnica
70. Túber species - vse vrste gomoljik

3. člen

V osrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v naravnih in gozdnih rezervatih je prepovedano nabirati vse vrste samoniklih gob (v nadaljnem besedilu: gob).

4. člen

Prepovedano je namerno uničevanje gob in podgobja.

5. člen

Posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva (2) kilograma gob. Če ena goba tehta več kot 2 kilograma, lahko nabere le to gobo.
(Dodan odstavek z Uradnim listom RS, št. 30/96)
Pri nabiranju gob je prepovedana uporaba vseh priprav, ki lahko poškodujejo rastišče ali podgobje.
Dovoljeno je nabiranje gob, ki imajo razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče določiti vrsto.
Nabrane gobe je treba grobo očistiti že na rastišču, prenašati pa jih je dovoljeno le v trdni embalaži, ki omogoča širjenje spor.

6. člen

Ne glede na določbe 2., 3., 4. in 5. člena te uredbe se lahko v izjemnih primerih, ko gre za raziskave, razstave, seminarje in druge zadeve raziskovalnega in izobraževalnega pomena, znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam s sedežem v Sloveniji in Zvezi gobarskih družin Slovenije izda posebno dovoljenje. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda minister, pristojen za gozdarstvo, na podlagi pisne in strokovno utemeljene vloge.
Dovoljenje mora, poleg splošnih podatkov o prosilcu, vsebovati tudi čas veljavnosti dovoljenja, namen, za katerega se dovoljenje izda, območje, na katerem je dovoljeno nabiranje, ter vrsto in količino samoniklih gliv, ki jih je dovoljeno nabrati.

7. člen

Odkup gob, nabranih na območju Republike Slovenije, je dovoljen v količinah iz 5. člena te uredbe. (Dodatek k odstavku z Uradnim listom RS, št. 44/95)
(Dodan odstavek z Uradnim listom RS, št. 30/96)
Odkup iz prejšnjega odstavka (Nadomestilo besedila z Uradnim listom RS, št. 30/96) tega člena lahko opravljajo le domače pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za trgovino z gobami, za potrebe svoje dejavnosti pa tudi tisti, ki so registrirani za predelavo gob ali za gostinsko dejavnost (v nadaljnem besedilu: odkupovalec).
Odkupovalec mora o odkupljenih gobah voditi evidenco, ki zajema: ime in priimek ali firmo odkupovalca, njegov naslov, kraj odkupa, ime in priimek posameznika - nabiralca (Dodatek k besedilu z Uradnim listom RS, št. 44/95), vrsto in količino odkupljenih gob, datum odkupa in podpis posameznika - nabiralca.
Evidenco mora odkupovalec hraniti do konca naslednjega koledarskega leta. Odkupovalec mora do 31. decembra tekočega leta predložiti Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo letni zbirnik iz evidence, ki mora zajemati ime in priimek oziroma firmo odkupovalca, vrsto, količino in kraj odkupa gob po mesecih ter podpis in štampiljko odkupovalca.

8. člen

Posmeznik iz 5. člena te uredbe lahko proda odkupovalcu iz 7. člena te uredbe ali končnemu potrošniku le tisto količino gob, ki jo lahko nabere sam in člani njegovega ožjega gospodinjstva. (Dodatek k odstavku z Uradnim listom RS, št. 44/95)

9. člen (Spremenjen z Uradnim listom RS, št. 44/95)

Iznos gob in gobjih izdelkov preko državne meje je prepovedan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko iznesejo gobji izdelki, ki so bili kupljeni, kar se dokazuje z računom trgovca.
Izvoz gob in gobjih izdelkov je dovoljen ob pogojih, določenih s to uredbo. Izvoznik mora poleg druge dokumentacije, ki spremlja pošiljke gob in gobjih izdelkov ob izvozu, carinskim organom predložiti pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo. Izjava mora vsebovati zaporedno številko izjave, ime oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave ter podpis in štampiljko odkupovalca.
Brez izjave odkupovalca izvoz gob ni dovoljen. Carinski organi pošljejo izjavo iz prejšnjega odstavka držanemu organu, pristojnemu za tržno inšpekcijo.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem prepovedi in omejevanjem nabiranja gob opravljajo gozdarska inšpekcija, inšpekcija varstva okolja in pooblaščena nadzorna služba za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti; nad trgovanjem z gobami tržna inšpekcija; nad izvozom in iznosom pa carinski organi in mejna kmetijska inšpekcija (Nadomestilo z Uradnim listom RS, št. 44/95).
Organom iz prejšnjega odstavka nudi na njihovo zahtevo vso potrebno pomoč policija.
(Dodan odstavek z Uradnim listom RS, št. 44/95)
Poleg pooblastil, ki jih imajo organi iz prvega odstavka tega člena po drugih predpisih, lahko pooblaščene osebe teh organov, za kršitve iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, izterjajo kazen takoj na kraju prekrška.

11. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev (Spremenjena kazen z Uradnim listom RS, št. 44/95) se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ravna v nasprotju s 7. členom;
2. če ravna v nasprotju z 9. členom;
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev (Spremenjena kazen z Uradnim listom RS, št. 44/95) se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev (Spremenjena kazen z Uradnim listom RS, št. 44/95) se kaznuje posameznik:
1. če nabira tiste vrste gob, ki jih je prepovedano nabirati ali če nabira podgobje gliv (2. člen);
2. če nabira gobe na območju, kjer je to prepovedano (3. člen);
(Dodana nova točka z Uradnim listom RS, št. 44/95)
3. če prodaja večjo količino gob kot je dovoljeno (8. člen);
4. če iznaša gobe, nabrane na območju Republike Slovenije ali iz njih izdelane izdelke, izven Republike Slovenije (9. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se za prekšek kaznuje posameznik:
1. če ravna v nasprotju s 4. členom;
2. če ravna v nasprotju s 5. členom.

13. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-04/94-1/1-8
Ljubljana, dne 23. junija 1994.

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Janez Drnovšek l.r.Uradni list RS, št. 44/95 (28.7.1995 str. 3502)

2158.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o zavarovanju samoniklih gliv (Prenehala veljati z Uradnim listom RS, št. 57/98)

1. člen

Na koncu prvega odstavka 7. člena uredbe o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94) se doda naslednje besedilo: "v času od 1. septembra do 30. aprila."
V 7. členu uredbe se tretji odstavek spremeni tako, da se za besedami "ime in priimek posameznika-nabiralca", doda besedi: "njegov naslov."

2. člen

Na koncu 8. člena uredbe se doda besedilo: "od tega največ dva kilograma sušenih gob na leto."

3. člen

9. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
"Izvoz svežih gob je dovoljen v času od 1. septembra do 30. aprila.
(Dodan odstavek z Uradnim listom RS, št. 30/96)
Iznos gob in gobjih izdelkov preko državne meje je prepovedan.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko iznesejo gobji izdelki, ki so bili kupljeni, kar se dokazuje z računom trgovca.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko imetniki prepustnice s kmetijskim vložkom dnevno iznesejo največ dva kilograma svežih gob.
Iznos gob in gobjih izdelkov, ki so bili v Slovenijo prinešeni je dovoljen samo ob predložitvi potrdila.
Potrdila iz prejšnjega odstavka izdajajo na zahtevo posameznika ob vstopu v državo carinski organi.
Izvoz gob in gobjih izdelkov je dovoljen ob pogojih, določenih s to uredbo. Izvoznik mora poleg druge dokumentacije, ki spremlja pošiljke gob in gobjih izdelkov ob izvozu, carinskim organom predložiti pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo. Izjava mora vsebovati zaporedno številko izjave, ime oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave ter podpis in štampiljko odkupovalca.
Pri preračunavanju količine sušenih gob se upošteva, da so sušene gobe desetkrat lažje od svežih gob.
Brez izjave odkupovalca izvoz gob ni dovoljen. Carinski organi pošljejo izjavo iz prejšnjega odstavka državnemu organu, pristojnemu za tržno inšpekcijo."

4. člen

V prvem odstavku 10. člena uredbe se besedilo "mejna kmetijska inšpekcija" nadomesti z besedama " fitosanitarna inšpekcija."
V 10. členu uredbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Pooblaščene osebe organov iz prvega odstavka tega člena lahko za kršitev iz 3. točke 12. člena te uredbe zasežejo nabrane gobe in odredijo njihovo hrambo do odločitve pristojnega organa.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

5. člen

V 11. členu uredbe se spremeni:
- v prvem odstavku vrednost denarne kazni iz 100.000 v 500.000 tolarjev,
- v drugem odstavku vrednost denarne kazni iz 15.000 v 50.000 tolarjev.
V prvem odstavku 12. člena uredbe se spremeni vrednost denarne kazni iz 15.000 v 50.000 tolarjev.

6. člen

V prvem odstavku 12. člena uredbe se doda nova 3. točka, ki se glasi:
3. če nabere več kot trikratno dovoljeno količino gob (prvi odstavek 5. člena);
Sedanji 3. in 4. točka se preštevilčita v 4. in 5. točko

7. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-04/94-1/4-8
Ljubljana, dne 27. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Janez Drnovšek l.r.Uradni list RS, št. 30/96 (7.6.1996 str. 2545)

2000.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanju samoniklih gliv (Prenehala veljati z Uradnim listom RS, št. 57/98)

1. člen

V 5. členu uredbe o zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94 in 44/95) se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Gob vrste štorovka (Armillaria mellea s.l.) lahko posameznik nabere dnevno do 5 kilogramov. Če posameznik nabere poleg gob vrste štorovka tudi gobe drugih vrst, skupna dnevna količina nabranih gob ne sme presegati 5 kg gob, pri čemer se upošteva določba prvega odstavka tega člena."
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

Za prvim odstavkom 7. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je odkup navadne lisičke (Cantharellus cibarius Fr.) dovoljen samo v času od 15. junija do 31. avgusta."
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se besedilo "iz prejšnjega odstavka" nadomesti z besedilom "iz prvega in drugega odstavka".

3. člen

Za prvim odstavkom 9. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izvoz navadne lisičke (Cantharellus cibarius Fr.) dovoljen samo v času od 15. junija do 31. avgusta."
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-04/94-1/6-8
Ljubljana, dne 6. junija 1996.

Vlada Republike Slovenije
Predsednik dr. Janez Drnovšek l.r.