by Bojan Arzenšek
Datum zadnje spremembe - Last Revision Date: 27/MAJ/2003

NOVO - NEW - NOVO - NEW - NOVO
Clavulina cristata Albatrellus subrubescens Armillaria ostoyae Cystoderma carcharias


AGARICALES - LISTARJI

AGARICACEAE - KUKMARKE

AMANITACEAE - MUŠNIČARKE

AMANITA - MUŠNICA, LUPINAR

COPRINACEAE - TINTARKE

AURICULARIALES - UHLJARJI

BOLETALES - CEVARJI

BOLETACEAE - CEVARKE

BOLETUS - GOBAN

GOMPHIDIACEAE - SLINARKE

PAXILLACEAE - PODVIHARKE

CANTHARELLALES - LISIČKARJI

CANTHARELLACEAE - LISIČARKE

CANTHARELLUS - LISIČKA

CLAVARIACEAE - KIJARKE

GOMPHACEAE - ŽILOLISTARKE

SPARASSIDACEAE - GLIVČARKE

CORTICIALES - SKORJARJI

CORTINARIALES - KOPRENARJI

BOLBITACEAE - SMETIŠČARKE

CORTINARIACEAE - KOPRENARKE

CORTINARIUS - KOPRENKA

CREPIDOTACEAE - POSTRANČARKE

STROPHARIACEAE - STRNIŠČARKE

HELOTIALES - PECLJARJI

LYCOPERDALES - TREBUHARJI

PEZIZALES - SKLEDARJI

PLUTEALES - ŠČITARJI

POLYPORALES - LUKNJIČARJI

POLYPORACEAE - LUKNJARKE

PYRENOMYCETIDEAE - PEČKARICE

RUSSULALES - GOLOBIČARJI

RUSSULACEAE - GOLOBIČARKE

LACTARIUS - MLEČNICA, SIROVKA

RUSSULA - GOLOBICA

STEREALES - SLOJARJI

THELEPHORALES - BODIČARJI

TRICHOLOMATALES - KOLOBARNIČARJI

DERMOLOMATACEAE - ŽAMETARKE

HYGROPHORACEAE - POLŽARKE

MARASMIACEAE - SEHLIČARKE

PLEUROTACEAE - OSTRIGARKE

TRICHOLOMATACEAE - KOLOBARNIČARKE

TRICHOLOMA - KOLOBARNICA

TUBERALES - GOMOLJARJI

OPOZORILO: Podatki o užitnosti veljajo za gojene gobe in ne za prosto rastoče v naravi (onesnaženo okolje)!!
WARNING: The information about edibility is true for cultivated mushrooms and not mushrooms in nature (soiling environment)!!